Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel na Gradsko vijeće uputio je Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada kojom se određuje način i cijena prikupljanja otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.

Naime, Vlada RH donijela je Zakon o održivom gospodarenju,
kao i Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom, koja je stupila na snagu 1.
studenog 2017. godine. Cilj Uredbe je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog
i ekonomski učinkovitog sustava prikupljanja komunalnog otpada u svim
jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite
okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Novi način prikupljanja otpada

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, jedinice
lokalne samouprave bile su dužne donijeti vlastitu odluku o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe, te
uskladiti poslovanje davatelja javnih usluga, u ovom slučaju KD Čistoća, u
skladu s odredbama Zakona, u istom roku.

Uredbom su pak određena polazišta za donošenje odluke o
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada, kao i načinu gospodarenja komunalnim otpadom.
Odlukom se određuje način odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala,
stakla, plastike, tekstila, problematičnog i krupnog otpada, prostorni
razmještaj reciklažnih dvorišta, te između ostalog  način i uvjeti određivanja i obračuna
poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Grad Rijeka je za donošenje odluke o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada proveo Savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću na koji je stiglo 16, većinom načelnih primjedbi. Na
temelju dvije primjedbe učinjene su intervencije u Prijedlogu odluke, koja se
sada upućuje na Gradsko vijeće.

Pravedniji obračun

Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, Vlada je sama
produžila rok za donošenje odluka i usklađivanje sa zakonom, svjesna
nespremnosti većeg dijela jedinica lokalne samouprave za njihovo pravodobno
donošenje, tako da nikakvih penala neće biti. „Što se Rijeke tiče, mi već četiri
godine imamo oko 13.500 spremnika za prikupljanje komunalnog otpada, od kojih
je polovica namijenjena za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada,
otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika
postavljenih na javnoj površini. Također, građanima su na raspolaganju
reciklažna dvorišta na području Pehlina i u Mihačevoj dragi, kao i mobilna
reciklažna dvorišta koja se sele po lokacijama, u dogovoru s mjesnim odborima”,
kazao je gradonačelnik te dodao kako je novina u Odluci pravedniji način
obračuna, budući da će se troškovi pružanja javne usluge određivati razmjerno
količini predanog otpada i broju članova kućanstva. “To je u mjestima sa
obiteljskim kućama jednostavno primijeniti, dok će u višestambenim objektima to
već biti složenije”, kazao je gradonačelnik.

Svaki će korisnik biti dužan u pisanom obliku dostaviti KD
Čistoća izjavu o načinu korištenja javne usluge, a osiguravanje pojedinačnog
korištenja javne usluge mora se provesti u roku od 3 godine od dana stupanja na
snagu te Odluke.

Što se spremnika za komunalni otpad tiče, oni će se nalaziti
u za to predviđenim zaključanim ili ograđenim prostorima, ali tako da budu
dostupni KD Čistoća. U slučaju kada više korisnika koristi zajednički spremnik,
postojat će mogućnost da korisnik pisanim putem zatraži pojedinačno korištenje
javne usluge, što će KD Čistoća osigurati u primjerenom roku, ali o trošku toga
Korisnika, sukladno cjeniku.

Uredba određuje da se komunalni otpad od kućanstva prikuplja
u tipiziranim – standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima volumena
80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, 3.000 litara i
5.000 litara. Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada za
kućanstva određuje se primjereno broju osoba u kućanstvu.