Ljudi, drustvo

Također na navedenom sastanku bit će riječi o organizaciji
provedbe screeninga te o Programu socio-emocionalnog učenja za osnovne škole i
vrtiće (PATHS – RASTEM)

Sukladno promjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti pri
Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije organizirana je
djelatnost zaštite mentalnog zdravlja. Riječ je o nadgradnji postojeće službe
za prevenciju ovisnosti, napose onog dijela koji se dosada bavio prevencijom i
savjetovališnim radom, a koji se odvija na adresi Fiorello la Guardia 23.

Sukladno novoj regulativi, Zavod za javno zdravstvo planira
provođenje novih mjera iz područja rane detekcije i rane intervencije u zaštiti
mentalnog zdravlja djece i mladih.  Tako
se uz podršku Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo te u suradnji sa
službom školske medicine, u okviru redovnog kalendara sistematskih pregleda i
procjepljivanja, planira i provođenje screening testa za mentalno zdravlje
učenika 7. razreda Osnovnih škola Rijeke.

Kako je riječ je o složenom i sveobuhvatnom procesu rane
detekcije, dijagnostike i rane intervencije prema onim učenicima i obiteljima
kojima je potrebna pomoć u zaštiti njihova mentalnog zdravlja, isto se ne može
kvalitetno ostvariti bez uske suradnje škole, obitelji,  Zavoda za javno zdravstvo i drugih
organizacija.

Uz program rane detekcije mentalnih poremećaja u školskoj
2010/1011 godini u 5 riječkih osnovnih škola provoditi će se Projekt
PATHS RASTEM. Riječ je o programu socio-emocionalnog učenja za učenike
prvih razreda osnovnih škola koji je financiran od Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa te UKF fonda, a na projektu su angažirani stručnjaci iz
SAD-a, Sveučilišta u Zagrebu te NZJZPGŽ.