rijecka kultura

Temeljem
Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93
i 38/09) i članka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u
kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije”
broj 40/09, 15/11 i 21/11) Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu 
raspisuje

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U KULTURI  GRADA RIJEKE U 2013. GODINI

I.

Javne
potrebe u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke su
kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad
Rijeku.
U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine
broj 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u
kulturi Grada Rijeke
(“Službene novine Primorsko-goranske
županije” broj 40/09, 15/11 i 21/11) i kriterijima
za vrednovanja prijedloga Programa javnih potreba u kultur
i u 2013.
godini uvrstit će se:

 • programi u
  muzejskoj djelatnosti,
 • programi u
  izložbenoj djelatnosti i likovnim umjetnostima,
 • programi u
  glazbenoj  i glazbeno-scenskoj djelatnosti;
 • programi u
  scenskoj djelatnosti (dramska umjetnosti, plesu i pokret),
 • programi u
  kazališnoj djelatnosti,
 • programi u
  knjižničnoj djelatnosti,
 • programi u
  knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti,
 • programi u
  filmskoj djelatnosti,
 • programi nove
  medijske kulture,
 • programi zaštite
  i očuvanja  kulturnih dobara,
 • programi
  njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina,
 • posebni programi
  kulture u mjesnim odborima Grada Rijeke.

II.

Pravo
podnošenja prijave na Poziv imaju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju
djelatnost iz područja kulture: ustanove kojima je osnivač Grad Rijeka i ostale
ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke
osobe.

III.

Sve
prispjele prijedloge programe obraditi će Kulturna vijeća
Grada Rijeke
i Odjel gradske
uprave za kulturu. Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga
programa provest će Kulturna vijeća Grada Rijeke. Prihvaćeni će se programi
sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Grada Rijeke.
Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2013. donosi Gradsko vijeće
Grada Rijeke na prijedlog Gradonačelnika.

IV.

Predlagatelji
programa obvezni su svoje prijave programa podnijeti u pisanom obliku na
posebnim obrascima u elektroničkom obliku
(e-prijavnice) koji se nalaze na internetskim stranicama Grada
Rijeke.
Jedan primjerak ispunjenog obrasca (e-prijavnice) predlagatelji su dužni
predati u pisarnicu Grada, (odjeljak broj 1, Titov trg 3), u ispisanom obliku s
prilozima, ili poslati poštom na adresu:

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za kulturu
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2013.
Korzo 16/III.
51000 Rijeka

Predlagatelji koji svoje programe planiraju organizirati u Hrvatskom kulturnom
domu na Sušaku i Filodrammatici obavezni su priložiti i Obrazac za korištenje
Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku ili Filodrammaticae.

Rok za podnošenje prijedloga programa traje od dana objave do 1. listopada
2012. godine
.

Dodatne materijale o uvjetima za predlaganje programa, kao i kriterijima za
vrednovanje prijedloga programa u pojedinim djelatnostima predlagatelji mogu
dobiti ili saznati na internetskim stranicama Grada Rijeke, u
kolumni Gradska uprava, Gradski odjeli, Kultura te u informativnom centru
Grada Ri-info, Korzo 18 b.
Nepotpune prijave, prijave koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima kao i
prijave pristigle izvan roka neće se uzeti u razmatranje.

Uputa za korisnike

Klikom
na tekst obrazac prijave u elektroničkom obliku (e-prijavnice), otvorit će se
rubrika ONLINE OBRASCI. Na
listi potražite poglavlje Kultura na kojem ćete naći sve prijavnice za javne
potrebe u kulturi.

Prijavnice je potrebno ispuniti elektronički na web stranicama Grada Rijeke te
ispisati verziju prijavnice s barkodom koja će stići kao prilog elektronske
pošte na Vašu internet adresu nakon uspješno zaključane on-line prijave, a
ispunjene isprintane obrasce sa svom navedenom i potpisanom dokumentacijom
potrebno je dostaviti Gradu Rijeci do dana utvrđenom u pozivu na ovaj natječaj.

Pomoć pri ispunjavanju elektroničke prijavnice, upute o obaveznim poljima te
privremenom spremanju i slanju iste, možete potražiti pri unošenju osnovnih
podataka za otvaranje obrasca ili unutar obrasca za prijavu na izbornoj traci
pod plavom ikonom s upitnikom Pomoć i najčešća pitanja.