Autotrolej

Zahtjevi se podnose radnim danom, od 8.30
do 15.30 sati, u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5.

Mogućnosti su
sljedeće:

►   potpuno podmirenje troškova javnoga
gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke
može ostvariti jedan član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade
pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.  

 

►   potpuno podmirenje troškova javnoga
gradskog prijevoza u cijelom tarifnom području (od 1. do 4. zone)
mogu
ostvariti sve kategorije stradalnika iz
Domovinskog rata
te osobe s
određenim vrstama tjelesnog oštećenja
(slijepe osobe, gluhe osobe, osobe
oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze,
bubrežni bolesnici (dijalizirani i transplantirani) i osobe s tjelesnim
oštećenjem organizma od 70 posto i više), koje nisu u radnom odnosu.  

 

►   djelomično (50%) podmirenje troškova
javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke
može ostvariti jedan član kućanstva (koji nije u
radnom odnosu), čiji ukupni prosječni mjesečni prihod u zadnja tri mjeseca
iznosi do 2.000 kuna za jednočlano kućanstvo; do 2.900 kuna za dvočlano
kućanstvo; do 3.900 kuna za tročlano kućanstvo; do 5.000 kuna za četveročlano
kućanstvo; za kućanstva s više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana
povećava se za 700 kuna.

 

Potrebna
dokumentacija:

 1. za potpuno podmirenje troškova javnoga
  gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke
 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva
 • OIB
  svih članova kućanstva
 • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o
  ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku
  sredstava od Centra

 

 1. za potpuno podmirenje troškova javnoga
  gradskog prijevoza u cijelom tarifnom području  (od 1. do 4. zone) 
 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva
 • OIB svih članova kućanstva
 • potvrda o nezaposlenosti ili radnoj neaktivnosti
  (nezaposlen – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda
  HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom
  osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; kućanice – potvrda
  Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu člana obitelji
  osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju; umirovljenici do 65. godine –
  odrezak od mirovine za zadnji mjesec)
 • stradalnici iz Domovinskog rata – rješenje
  nadležnog tijela o statusu sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida
  rata 
 • osobe s tjelesnim oštećenjem – rješenje
  nadležnog tijela o postojanju tjelesnog oštećenja

 

 

 1. za djelomično (50%) podmirenje troškova
  javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke
 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva
 • OIB svih članova kućanstva
 • izvadak iz matične knjige rođenih za samohranog
  roditelja (ne stariji od 6 mjeseci)
 • potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih
  članova kućanstva u zadnja tri mjeseca:

ü 
polaznik SŠ/student:
potvrda o redovitom školovanju ili studiranju

ü 
zaposlen: obrazac IP ili
isplatne liste ili potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) o
naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za
njegu djeteta i naknadu plaće

ü 
samozaposlen (vl. poduzeća
ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili
potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili obrazac IP potpisan i
ovjeren od odgovorne osobe i ovlaštenog knjigovodstvenog servisa ili platne
liste potpisane i ovjerene od odgovorne osobe i ovlaštenog knjigovodstvenog
servisa ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje
HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće

ü 
nezaposlen: uvjerenje
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme
rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja
radnog odnosa

ü 
radno nesposobna odrasla
osoba: rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o pravu na
invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH
ili rješenje CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini i potvrda o zadnjem primitku
sredstava ili rješenje CZSS-a Rijeka o doplatku za pomoć i njegu i potvrda o
zadnjem primitku sredstava i sl.

ü 
umirovljenik: odrezak od
mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a
o nekorištenju mirovine u RH

ü 
kućanica: potvrda HZZO-a za
osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju

Obrasci zahtjeva s detaljnim popisom
dokumentacije koju treba priložiti, mogu se preuzeti u šalter-sali Gradske
uprave, putem internetskih stranica Grada Rijeke (https://e-usluge.rijeka.hr/SocijalniProgram ili www.rijeka.hr).