Grafit Vjesnica mira

Oslikavanje bunkera
inicirala je grupa građana okupljena na Facebooku pod nazivom Riječka
enciklopedija Fluminensia u projektu refaj se. Detalje o grafitu
podijeli su s nama Vedrana Spadoni Štefanić iz Riječke enciklopedije
Fluminensie i autor grafita Edi Gustin – Mask:Kalendar događanja