Opismeni me prije Nove godine/nove godine/Nove Godine!

Prvi projekt udruge
naziva „Opismeni me!“ namijenjen je svim studentima Sveučilišta u Rijeci. Uvijek
se mučiš oko citiranja u svom seminarskom radu? Ne znaš razliku između
slijedećeg  i sljedećeg, zadnjeg i
posljednjeg? Kada ide č ili ć, ije ili je? Jesu li dvije ili dve? Ne znam ili
neznam? Na pamet ili napamet? Prijavi se na natječaj i saznaj sve iz prve ruke.
Predavanja i radionice vodit će profesori s Odjela za kroatistiku i studenti
kroatistike

Natječaj se raspisuje s
ciljem odabira 30 studenata svih fakulteta – sastavnica Sveučilišta u Rijeci
koji bi sudjelovali u predavanjima i radionicama na temu pravopisnih problema
hrvatskoga standardnog jezika. Predavanja i radionice održat će se 8., 15., 22.
i 29. studenog 2013. na Filozofskome fakultetu u Rijeci.

Rok za podnošenje
prijava: 3. studenoga 2013. do 23,59
sati.

Konačni rezultati
objavit će se na mrežnim stranicama Udruge studenata kroatistike „Idiom“ http://usk-idiom.hr/ do 6. studenog 2013., a
svi prijavljeni primit će obavijesti e-poštom.

OPIS
PROJEKTA

Ovim projektom
želi se povećati angažiranost studenata u rješavanju pravopisnih problema
hrvatskoga standardnog jezika. Cilj je educirati trideset studenata o
pravopisnim problemima u trajanju od četiriju petaka u prostorijama
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, povećati zastupljenost pravopisne
problematike u nekroatističkim sastavnicama Filozofskoga fakulteta, ali i
Sveučilišta u Rijeci uopće te organizirati predavanja i radionice na različite
teme koje proizlaze iz neujednačenih pravopisnih rješenja. Cilj je predavanja i
radionica približiti temu pravopisa studentima koji nisu upućeni u
problematiku, a smatraju da je ona važna za njihov studij. Na predavanjima i
radionicama dotaknut ćemo se pravopisnih tema koje predstavljaju najveći
problem studentima tijekom njihovog obrazovanja, koje im mogu biti korisne u
njihovom daljnjem školovanju, a svakako ćemo se osvrnuti i na pisanje
seminarskih, diplomskih i završnih radova. Jedan će dio predavanja biti
posvećen i govorništvu, odnosno javnom nastupu s kojim se studenti često
susreću tijekom svog studija.

OPIS
AKTIVNOSTI

 Predavanja i
radionice održavat će se 8., 16., 22. i 29. studenoga 2013. godine na
Filozofskome fakultetu u Rijeci u trajanju od 14 do 18 sati. Predavanja će
držati profesori Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci te
studenti kroatistike. Nakon svakog tematskog predavanja predviđena je radionica
na konkretnim primjerima u svrhu usvajanja teorijskoga dijela predavanja.
Polaznici su isključivo studenti koji ne studiraju kroatistiku, stoga će im i
predavanja i radionice biti prilagođeni. Teme koje će se tijekom predavanja i
radionica obraditi jesu:

 

–         
Č/Ć/DŽ/Đ – kada, kako, zašto?

–         
Pitanje jata iliti poznavanje ije/je/e/i

–         
Muke po glasovnim promjenama

–         
A što sa zarezom? (I ostale
interpunkcijske zavrzlame.)

–         
Uvod u veliko i malo slovo

–         
Sastavljeno i nesastavljeno pisanje
riječi te poneka kratica

–         
Pisanje riječi iz stranih jezika

–         
O jezičnome purizmu – da ili ne, i u
kojoj mjeri?

–         
Citiranje i parafraziranje u studentskim
radovima

–         
(Ne)pismenost na društvenim mrežama

–         
Što se sve to događa s jezikom danas?

–         
Od pisanja prema govorenju – jezične
vježbe za izlagače

TKO
SE MOŽE PRIJAVITI:

Prijaviti se mogu svi
studenti Sveučilišta u Rijeci OSIM studenata kroatistike. Izabrat će se 30
sudionika.

UPUTE
ZA PRIJAVU:

 Natječaj je otvoren do 3. studenog 2013. godine u 23,59 sati.
Do navedenoga je roka potrebno poslati ispunjeni prijavni obrazac na usk.idiom@gmail.com. Rezultati
će biti objavljeni do 6. studenoga 2013. godine na mrežnim stranicama Udruge, a
svi prijavljeni bit će obaviješteni i e-poštom. 

Kalendar događanja