brod Galeb

Temeljem Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana
davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2012. do
2014. godine kojeg je Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo 2011. godine i
dopunilo prošle godine planirano je da se na području grada Rijeke
daju sljedeće kocesije: koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti –
obavljanje dimnjačarskih poslova, koncesija na kulturnom dobru –
koncesija za gospodarsko korištenje Motornog broda Galeb te koncesija na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Ploče u gradu Rijeci.

Do
sada su sklopljeni Ugovori o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području grada Rijeke, između Grada Rijeke i tvrtke Dimnjačar
d.o.o. Rijeka, na temelju kojeg će se obavljati dimnjačarski poslovi na
području grada Rijeke na vrijeme od 5 godina, počevši sa 1. studenoga
prošle godine i Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje plaže Ploče između Grada Rijeke i tvrtke Hemingway bar d.o.o.
Opatija, na temelju kojeg će se u gospodarsku svrhu koristiti uređena
posebna plaža, bez mogućnosti ograđivanja plaže i naplate ulaza na
plažu, na vrijeme od 5 godina, počevši od dana sklapanja ugovora.

Sukladno
Srednjoročnom planu davanja koncesija na području grada Rijeke za
razdoblje od 2012. do 2014. godine, Grad Rijeka u 2014. godini planira
dati koncesiju za gospodarsko korištenje kulturnog dobra u vlasništvu
Grada Rijeke – Motornog broda Galeb. Navedena koncesija planira se dati
na rok od 20 godina. Godišnja naknada koja bi se uprihodila temeljem ove
koncesije procijenjena je na iznos od 14.112,00 kuna, pri čemu navedeni
iznos predstavlja fiksni dio koncesijske naknade, a u slučaju da se
godišnji indeks potrošačkih cijena koji objavljuje Državni zavod za
statistiku poveća ili smanji za više od 3%, izvršila bi se promjena
iznosa fiksnog dijela naknade za koncesiju. Varijabilni dio koncesijske
naknade iznosio bi minimalno 3% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem
gospodarske djelatnosti na kulturnom dobru.

Temeljem Zakona o
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara utvrđeno je da se koncesijom stječe
pravo na gospodarsko korištenje nepokretnog kulturnog dobra ili pravo
obavljanja gospodarske djelatnosti u vezi s nepokretnim kulturnim
dobrom. S obzirom da je Motorni brod “Galeb” pokretno kulturno dobro, na
pitanja koncesija koja nisu uređena Zakonom o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara primjenjuju odredbe Zakona o koncesijama.

Zakon
o koncesijama propisuje da se koncesija može dati u različitim
područjima i za različite djelatnosti, pa tako i na kulturnim dobrima.
Koncesija je pravo koje se stječe ugovorom, a ugovor o koncesiji za
gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra od interesa je za
Republiku Hrvatsku. Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine
Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 10. listopada 2006. godine
Motornom brodu “Galeb” utvrđen je status pojedinačnog kulturnog dobra,
kao takvog i od interesa za Republiku Hrvatsku.

Rješenjem od
8. veljače 2010. godine utvrđeno je da je predmetno kulturno dobro u
vlasništvu Grada Rijeke. Koncesija za gospodarsko korištenje kulturnog
dobra u vlasništvu Grada Rijeke – Motornog broda Galeb prvotno je bila
planirana Planom davanja koncesija na području grada Rijeke za 2012.
godinu. Međutim, Stručno povjerenstvo donijelo je odluku da je za
potencijalne koncesionare, prije davanja navedene koncesije, potrebno
prethodno izraditi tehničku dokumentaciju za kulturno dobro, kako bi
koncesionari mogli dostaviti kvalitetnu ponudu.

Izrada
tehničke dokumentacije se sastojala od izrade dokumentacije općeg plana
tadašnjeg stanja broda, općeg plana preinake broda u dvije varijante
(megajahta i putnički brod), tehničkog opisa preinake, proračuna
stabiliteta, kapacitetnog plana, forme broda, te nacrta glavnog rebra.
Postupak javne nabave izrade tehničke dokumentacije proveden je krajem
2012. godine te se zbog toga davanje koncesije za gospodarsko korištenje
Motornog broda Galeb ponovo planiralo u 2013. godini. Tehnička
dokumentacija dostavljena je Hrvatskom registru brodova (HRB-u) u
travnju 2013. godine, radi odobrenja varijante broda (jahta ili putnički
brod).

S obzirom na to da očitovanje na dostavljenu tehničku
dokumentaciju, odnosno odobrenje HRB-a, još nije zaprimljeno, tijekom
2013. godine nije bilo moguće dati koncesiju za gospodarsko korištenje
Motornog broda Galeb. Nakon zaprimanja odobrenja, tijekom 2014. godine,
planira se dovršiti natječajna dokumentacija i objaviti obavijest o
davanju broda u koncesiju za gospodarsko korištenje kulturnog dobra i
nakon postupka odabira koncesionara zaključiti ugovor o koncesiji. Stoga
je davanje koncesije za gospodarsko korištenje kulturnog dobra u
vlasništvu Grada Rijeke – Motornog broda Galeb potrebno uvrstiti u Plan
davanja koncesija na području grada Rijeke za 2014. godinu.

Oznake