Prijedlog Odluke o komunalnom redu predstavlja usklađenje s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, koji je stupio na snagu u kolovozu 2018. godine, kao i sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Kako je kazala Maja Malnar iz Odjela za komunalni sustav, veći dio odredbi postojeće Odluke o komunalnom redu nije izmijenjen, već je samo prenesen u predloženu novu odluku.

Ovlasti komunalnih redara

Najznačajnije izmjene odnose se u prvom redu na jasnije određenje poslova i ovlasti komunalnih redara. Naime, tijekom godina, donošenjem različitih zakona i propisa, od propisa do propisa o zaštiti životinja, proširivane su nadležnosti za postupanje komunalnog redarstva koje nisu istovremeno bile obuhvaćene dosadašnjim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Nadalje, novim je zakonom omogućeno da komunalni redar utvrdi identitet građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, što dosad nije bilo moguće.

Druga značajna izmjena odnosni se na činjenicu da je nadležnost komunalnog redara proširena je s općenite formulacije „javne površine“, na sva zemljišta koje se nalaze u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijedlogom odluke komunalni redar mogao bi postupati i na svim zemljištima u vlasništvu Grada Rijeke za gospodarske i druge svrhe, javnim parkiralištima, nerazvrstanim cestama i drugim površinama namijenjenim za parkiranje vozila.

Novim je zakonom omogućeno da komunalni redar utvrdi identitet građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, što dosad nije bilo moguće

Također, prijedlogom nove odluke zabranjuje se postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske
dozvole i glavnog projekta suprotno drugim gradskim odlukama.

Nacrt nove Odluke o komunalnom redu nalazi se na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću do 14. veljače.

Podstrek proizvodnim i turističkim objektima

Na izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu utemeljen je i prijedlog nove Odluke o komunalnom doprinosu. Najbitnija razlika o odnosu na važeću je u tome što jedinična vrijednost komunalnog doprinosa ne ovisi više o volumenu građevine. Iznos jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u pojedinoj zoni za građevine trgovačke, ugostiteljske, uredske, uslužne, proizvodne i industrijske namjene uprosječen. Odlukom se i dalje podržava izgradnja u proizvodne i turističke svrhe, kao i realizacija svih objekata stambene namjene, budući da je prijedlog izračuna jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa temeljen na najnižoj jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za svaku zonu iz važeće odluke, odnosno građevine obujma do 1.250 m³ te iznad 20.000 m³.

Predloženom odlukom precizirani su instrumente osiguranja naplate potraživanja u odnosu na visinu potraživanja u slučajevima obročnog plaćanja komunalnog doprinosa – do duga od 50.000,00 kn bit će potrebno dostavi bjanko zadužnicu, a za već iznos potraživanja hipoteku ili bezuvjetnu bankarsku
garanciju.

Nadalje, na rješenja o komunalnom doprinosu ne primjenjuje se više Zakon o općem upravnom postupku, već Opći porezni zakon, što produljuje rokove za izjavljivanje žalbe s 15 na 30 dana, a očekuju se i pojednostavljenja koja se tiču dostave i izvršenja rješenja.

Određeni su slučajevi i uvjeti pod kojima će se obvezniku izvršiti povrat plaćenog komunalnog doprinosa. Primjerice, propisana je mogućnost da, u slučaju da je obveznik komunalnog doprinosa već platio komunalni doprinos, a nije tijekom važenja akta za građenje započeo s gradnjom, na njegov zahtjev plaćeni komunalni doprinos može mu se uračunati za novu gradnju na istom ili drugom zemljištu na području grada Rijeke.

Propisani su slučajevi u kojima se predviđaju oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa, posebice u skladu sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja.