Mjesto okupljanja je most kod hotela Kontinental. Manifestacija počinje u 9.30 sati, a odvija se sukladno Pravilniku za 2012.
godinu. Predviđeni završetak priredbe je oko 13.30 za djecu i 15 sati
za odrasle slikare. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u
tajništvo mjesnog odbora na brojeve telefona: 371-138 ili 336-081.

Obogatite svojim dolaskom kulturni život grada na Rječini!

Oznake