Na temelju odredbe članka 11.
Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine
Primorsko-goranske županije” broj 14/13) Odbor za javna priznanja Grada
Rijeke, na sjednici održanoj 15. siječnja 2016. godine, donio je odluku o
raspisivanju uvjeta i rokova za podnošenja prijedloga za dodjelu javnih
priznanja Grada Rijeke u 2016. godini te objavljuje

  
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelujavnih priznanja Grada Rijeke u 2016. godini 
  
 

I. Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2016. godini i to:
 

 • Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
  Nagrada se dodjeljuje domaćoj fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće
  na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi,
  sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih oblika
  društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu
  Grada Rijeke. Nagrada Grada Rijeke za životno djelo dodjeljuje se
  fizičkoj osobi s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
 • Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke”
  Zlatna
  plaketa “Grb Grada Rijeke” se dodjeljuje za dugogodišnji značajan
  doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke. Nagrada se
  dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za dugogodišnji rad i doprinos
  u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne
  skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, ravnopravnosti
  spolova, promicanja ljudskih prava te u drugim područjima društvenog
  života.
 • Godišnje nagrade Grada Rijeke
  Godišnja
  nagrada Grada Rijeke je javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinos i
  postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Rijeku, a ostvarena su tijekom posljednje dvijegodine
  koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Nagrada se
  dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća u
  područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne
  skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša
  te drugih javnih djelatnosti. 

II.  Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. ovog poziva mogu podnijeti:

 • građani Grada Rijeke,
 • domaće pravne osobe i
 • Gradonačelnik Grada Rijeke.


 
III.  Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 1. ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
 2. prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
 3. podnositelj
  prijedloga, fizička osoba, dužan je dostaviti dokaz o prebivalištu na
  području Grada Rijeke (presliku osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a o
  prebivalištu),
 4. osobno ime odnosno naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (kratak životopis),
 5. naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog,
 6. iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 7. odgovarajuću
  dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, kritike i ocjene,
  natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga,
 8. prijedlog
  mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog
  mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren
  pečatom.

 
IV. Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti tekst od najviše dvanaest riječi koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja
iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita
vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.
 
V. Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
 
VI.
Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće
Grada Rijeke na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Grada
Rijeke.
 
VII. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, s naznakom “Zadodjelu javnih priznanja Grada Rijeke” ili putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, do ponedjeljka, 29. veljače 2016. godine.
 
VIII. Prijedlozi
se mogu podnijeti na obrascu za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih
priznanja Grada Rijeke u 2016. godini koji je objavljen na www.rijeka.hr .
 
IX. 
Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Uredu Grada,
Korzo 16, putem telefona broj 209-524 te elektroničke pošte na adresi ured-grada@rijeka.hr.

Prilozi: