Korzo, Gradska uprava

Na
temelju odredbe članka 5. Odluke o osnivanju Savjet mladih Grada Rijeke
(“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) i zaključka Gradskog vijeća
Grada Rijeke (KLASA: 021-05/15-01/80, URBROJ: 2170-01-16-00-15-2) od 24.
rujna 2015. godine, Gradsko vijeće Grada Rijeke objavljuje 

 

Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke

 

I.

  
Savjet
mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeka koje se osniva u
cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na
lokalnoj razini.

 
II.

  
Savjet mladih Grada Rijeke broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih Grada Rijeke mogu biti birane osobe s
prebivalištem ili boravištem na području grada Rijeke, koje u trenutku
podnošenja kandidature za članstvo u savjetu mladih imaju od navršenih
15 do navršenih 30 godina života.

 
III.

 
Pravo isticanja kandidature začlanove
i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke imaju udruge, koje su
sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s
mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi
Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, pomladci političkih stranaka,
sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
neformalne skupine mladih.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 40 mladih.

IV.

Ovlašteni
predlagatelj iz točke III. ovog javnog poziva, dužan je prilikom
isticanja kandidature za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika
za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

V. 

  
Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke:

 • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
 • podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište odnosno boravište) i
 • obrazloženje kandidature.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom
Kada
je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz točke III.
ovog javnog poziva, kandidatura mora dodatno sadržavati i podatke o svim
predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te prebivalište
odnosno boravište).

VI.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

 • dokumentaciju
  iz koje je vidljivo da kandidati za člana i zamjenika člana ispunjavaju
  uvjete iz točke II. ovog poziva (potvrdu Policijske uprave o
  prebivalištu, odnosno boravištu kandidata ne stariju od tri mjeseca te
  presliku rodnog lista ili domovnice kandidata),
 • dokumentaciju iz
  koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovog
  poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od tri mjeseca),
 • preslike osobnih iskaznica za sve predlagatelje kada je predlagatelj neformalna skupina mladih.

VII.

  
Nepravovremene i nepotpune kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke neće se uzeti u razmatranje.

VIII. 

  
Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke dostavljaju se na adresuGrad Rijeka, Gradsko vijeće, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, s naznakom  “Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke”  najkasnije do utorka, 13. listopada 2015. godine.

IX.

  
Nakon
zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih
Grada Rijeke, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća
Grada Rijeke obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te
u roku 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja
izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih
kandidatura.

           
X.
 

Izvješće
o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor za izbor,
imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke dostavlja
Gradskom vijeću Grada Rijeke te ih objavljuje na web stranicama Grada
Rijeke.
Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i
prezime kandidata za člana i zamjenika člana na popisu navodi prema
redoslijedu zaprimljenih prijedloga. 
Popis važećih kandidatura sadrži:

 • naziv predlagatelja,
 • ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana,
 • datum i godinu rođenja kandidata za člana i zamjenika člana.

XI.

Gradsko
vijeće Grada Rijeke, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih
kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke,
raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih
kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada
Rijeke.

XII. 

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke objavljuju se na web stranicama Grada Rijeke.
 
 
Predsjednica
Gradskog vijeća 
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.