KD Čistoća dodjeljuje na korištenje
građanima-korisnicima usluga na području Grada Rijeke stotinu kompostera za
kompostiranje vlastitog biootpada iz kućanstva. Komposter se daje bez
plaćanja naknade
. Kriterij raspodjele je redoslijed prijave građana.
Komposter dobiva prvih sto građana koji dostave uredne prijave.

 

Uvjeti:

Građanin-korisnik koji uzima komposter na
korištenje treba:

– biti obveznik plaćanja komunalne naknade na adresi iz ugovora koji će se
sklopiti između KD Čistoća i građanina-korisnika

– dostaviti presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu ne
starije od 30 dana, čime dokazuje prebivalište na području Grada Rijeke.

Građanin-korisnik ne smije imati
nepodmirenih dospjelih obveza prema KD Čistoća d.o.o. i Gradu Rijeci, a što je podložno provjeri u poslovnim
knjigama.

 

KD ČISTOĆA d.o.o. i građanin-korisnik zaključuju  ugovor kojim se građanin obvezuje da će:

– redovito i pravilno koristiti komposter za zbrinjavanje biootpada

– redovito i pravilno održavati komposter

– komposter upotrebljavati na lokaciji za koju je dodijeljen

– komposter zaštititi od krađe

– surađivati pri provjerama korištenja kompostera.

 

 

Postupak dodjele:

Javni poziv je otvoren od datuma objave do dodjele
posljednjeg od sto kompostera koji su predmet ovoga Javnog poziva.

Zahtjevi se primaju u Komunalnoj garaži Škurinje KD
Čistoća d.o.o. Rijeka na adresi Osječka 55, Rijeka, svakoga radnog dana od
10.00 do 13.00 sati uz prethodnu najavu na telefon 091 225 8860, te se obrađuju
prema redoslijedu zaprimanja.

Prvih sto građana koji se jave i ispune sve tražene
uvjete, nakon potpisivanja ugovora o korištenju osobno preuzimaju kompostere na
istoj adresi.

Dodatne informacije dostupne su na telefon 0800 99 99
00 ili na info@cistoca-ri.hr