Iako je,
prema riječima pročelnika Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke
Željka Jurića, Primorsko-goranska županije iznad nacionalnog prosjeka, ona je i
dalje ispod europskog prosjeka te postoje mogućnosti korištenja EU strukturnih
i investicijskih fondova, između ostaloga i putem mehanizma integriranih
teritorijalnih ulaganja (ITU) za razvoj širokopojasnih pristupnih mreža nove
generacije u područjima gdje one ne postoje. Projekt e-Županija doprinijet će i
unaprjeđenju nacionalnog projekta e-Škole, za koji su i Grad Rijeka i Županija,
kao osnivači škola, obvezni osigurati resurse.

Sukladno
izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama usvojen je
prijedlog plana savjetovanja s javnošću za 2016. godinu, koji obuhvaća osam
različitih akata. Grad Rijeka, kao tijelo javne vlasti, dužno je provoditi
savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških i
planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.