U povodu netočnih navoda Akcije mladih u kojima tvrde kako „Grad Rijeka od 1. 1. 2021. diže cijenu vrtića za 100%“, Grad Rijeka daje sljedeće priopćenje:

Grad Rijeka za funkcioniranje svih vrtića izdvaja više od 90 milijuna kuna godišnje, u što nisu uračunata investicijska ulaganja.

Iako za to nema zakonsku obvezu, Grad Rijeka već godinama iz gradskog Proračuna financira i vrtiće drugih osnivača (privatne vrtiće). Također, unatoč drastično smanjenim proračunskim prihodima, što je direktna posljedica ovogodišnje pandemije COVID-19, činit će to i dalje.

Skrećemo pozornost na činjenicu da se Akcija mladih referirala i u zloj namjeri netočno prenijela informaciju koja je sadržana u Nacrtu prijedloga izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu, iako je riječ o dokumentu koji se trenutno nalazi u fazi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Kada bi takav Nacrt prijedloga i bio prihvaćen, roditelji bi u privatnim vrtićima plaćali od 20 do 33 % veću cijenu, ovisno o ekonomskoj cijeni pojedinog vrtića, a nikako 100 %, kao što navodi Akcija mladih.

Sufinanciranje jasličkih programa bez promjena

Također, važno je naglasiti da će se jaslički programi u vrtićima drugih osnivača sufinancirati bez promjene, kao i do sada.

Podsjećamo da se Nacrt prijedloga, po završetku faze savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i sastava izvješća o provedenom savjetovanju, kao prijedlog upućuje na raspravu Gradskom vijeću Grada Rijeke, odnosno još uvijek se razmatraju sve opcije i mogućnosti održanja financijske konstrukcije i nalaženja mogućnost da do smanjenja sufinanciranja privatnih vrtića, a time niti do povećanja cijene vrtića za roditelje, ne dođe.

Podsjećamo, Grad Rijeka već dugi niz godina sklapa ugovore o sufinanciranju s vrtićima drugih osnivača, te unazad nekoliko godina, putem Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke, raspisuje se Javni poziv na koji se javljaju vrtići drugih osnivača.

Tijekom prethodnog razdoblja, s ciljem osiguravanja jednake cijene za roditelje, neovisno o izboru dječjeg vrtića, Grad Rijeka povećao je, odnosno promijenio način sufinanciranja programa predškolskih ustanova drugih osnivača. Ta je promjena, odnosno povećanje iznosa sufinanciranja, trebalo za posljedicu imati cijenu od 720,00 kuna za sve roditelje, neovisno o vrtiću u koja su djeca, odnosno dijete upisani. Razlika do utvrđene pune cijene programa predškolskim ustanovama nadoknađuje se iz Proračuna Grada Rijeke. Na taj način roditeljima je omogućen izbor dječjeg vrtića, a da pritom cijena redovitog programa bude jednaka cijeni u gradskim vrtićima.

Napominjemo da je Grad Rijeka vrtiće nekih drugih osnivača sufinancirao u većem iznosu po djetetu negoli je to slučaj s vrtićima kojima je Grad osnivači, budući da su vrtići drugih osnivača formirali višu ekonomsku cijenu.

Privatni vrtići cijenu određuju samostalno

Dječjim vrtićima Grada Rijeke cijenu programa za roditelje određuje Gradsko vijeće, a privatni vrtići cijenu određuju samostalno. Dakle, osnivači vrtića imaju pravo na formiranje cijene programa te samostalno utvrđuju sudjelovanje roditelja u toj cijeni. Svaki osnivač donosi odluke o načinu svog rada i naplati usluge roditeljima potpuno samostalno.

Vrijedi istaknuti i da uz sufinanciranje redovne djelatnosti, putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeka osigurava roditeljima i naknade za podmirenje troškova vrtićkih programa (cijene za roditelje) koji ispunjavaju uvjete utvrđene gradskom odlukom o socijalnoj skrbi, neovisno o tome tko je osnivač vrtića, i za to je u prošloj pedagoškoj godini Grad Rijeka za korisnike socijalnih mjera osigurao u Proračunu 2.550.000,00 kuna.

Također, podsjećamo da je u posljednjih desetak godina, Grad Rijeka u izgradnju, rekonstrukciju, uređenje  i opremanje dječjih vrtića, u cilju povećanja smještajnih kapaciteta, uložio oko 97 milijuna kuna, a broj mjesta povećao se za oko 600-tinjak djece.