Agencija za društvenu poticajnu stanogradnju Grada Rijeke planira izgradnju POS-ovih stanova u naselju Srdoči, pod radnim nazivom POS Martinkovac II faza. Planirana izgradnja predviđa tri višestambene građevine, katnosti P+5.

Razmatrana lokacija nalazi se na sjevernom dijelu kamionskog terminala na Srdočima, točnije na dijelu katastarskih čestica 1090/1 i 1071/11, k.o. Zamet.

Čestice se nalaze unutar obuhvata Detaljnog  plana uređenja stambenog naselja Martinkovac (SN 18/09, 51/13), koji sukladno tome definira položaj, maksimalne gabarite, pristupne ceste i ostale parametre projekta.

Agencija za društvenu poticajnu stanogradnju Grada Rijeke planira izgradnju POS-ovih stanova u naselju Srdoči, pod radnim nazivom POS Martinkovac II faza. Planirana izgradnja predviđa tri višestambene građevine, katnosti P+5.

Na priloženim prikazima označene su tlocrtne pozicije stambenih zgrada i njihove najveće dopuštene visine. Građevine koje se planiraju graditi u programu POS-a gabaritima će biti znatno manje od aksimalno dopuštenih DPU-om. detalji budućih građevina biti će poznati nakon izrade projektne dokumentacije.

Za sva daljnja pitanja možete se obratiti Agenciji za društveno poticajnu stanogradnju Grada Rijeke.

Agencija za društvenu poticajnu stanogradnju Grada Rijeke planira izgradnju POS-ovih stanova u naselju Srdoči, pod radnim nazivom POS Martinkovac II faza. Planirana izgradnja predviđa tri višestambene građevine, katnosti P+5.