Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

 1. Izbori i imenovanja – materijal će biti dostavljen naknadno
 2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu
 3. a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
  b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
  c) Izvješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2009. godini
 4. Izvješće
  o poslovanju KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka, TD
  ENERGO d.o.o. Rijeka, KD KOZALA d.o.o. Rijeka, KD VODOVOD I
  KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka  i TD RIJEKA PROMET d.d. u 2009. godini

 5. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu
 6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godini
 7. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu
 8. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu
 9. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 10. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
 11. Prijedlog izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2010. godinu
 12. a)
  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog
  vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada
  Rijeke

  b)
  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama
  predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih
  je osnivač Grad Rijeka

 13. Prijedlog
  odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD i KANALIZACIJA
  d.o.o. kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka