IZVOĐENJE RADOVA U SKLOPU PROJEKTA EBRD

15.05.2015.

Počinju radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi na Škurinju i Drenovi

U ponedjeljak, 18. svibnja 2015. godine započet će radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području Mjesnih odbora Škurinje i Drenova. Završetak radova predviđen je u lipnju 2016. godine.

sanacija kolnika

Na području Mjesnog odbora Škurinje gradit će se 2.900 metara kanalizacije te rekonstruirati i graditi 600 metara vodovoda u ulicama Tibljaška cesta, Škurinjska cesta, Škurinjskih boraca i Put Lovrankini.

Radovi na području Mjesnog odbora Drenova izvodit će se u ulicama Braće Hlača, Drenovski put, Severinska, Ive Lole Ribara, Orlanda Kučića, Ivana Žorža, Škurinjskih žrtava, Kučićki put, Goranska, Kampanja i Paškinovac. U tim će se ulicama na području južne Donje Drenove graditi 4.240 metara kanalizacije, rekonstruirati 385 metara postojećeg mješovitog kolektora i 680 metara rasteretnog kanala te će se izgraditi jedna upojna i tri rasteretne građevine s pratećim dijelovima i kanalima kako bi se zasebno odvodile sanitarne i oborinske vode. Istovremeno će se rekonstruirati i izgraditi 2.040 metara vodovodnih cjevovoda.

Radovi će se izvoditi po dionicama. Izvođenje građevinskih radova najprije će započeti u ulicama Škurinjska cesta, Škurinjskih boraca i Tibljaška cesta na području Tibljaši – Škurinje te u ulicama Ive Lole Ribara, Osječka ulica, Paškinovac, Orlanda Kučića, Bezimena – Drenova, Goranskom na području Donje Drenove.

Tijekom izvođenja radova promet će se odvijati uz ograničenja, a sve sukladno postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji.

Informacije o radovima i dinamici njihova izvođenja objavljene su na web stranicama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (www.kdvik-rijeka.hr u rubrici Obavijesti – Radovi), a prometna rješenja tijekom izvođenja radova dostupna su na web stranicama Rijeka prometa d.d. (www.rijekapromet.hr).

Građani se s planiranom dinamikom izvođenja radova - počecima i završecima radova po dionicama i fazama izvođenja u ulicama, kao i prometnim rješenjima, mogu upoznati i u Mjesnim odborima Škurinje i Drenova.

Vrijednost gradnje i rekonstrukcije komunalnih vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje na području Tibljaši – Škurinje i južnom dijelu Donje Drenove iznosi 3.896.346,51 eura (ili 30.001.868,14 kuna) bez poreza na dodanu vrijednost.

Izvođač radova je zajednica tvrtki Vodogradnja Rijeka d.o.o. iz Rijeke i Aquaterm d.o.o. iz Karlovca.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova pružat će Institut IGH d.d. iz Zagreba.

Investitor je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke.

Prometna rješenja izradio je Rijeka promet d.d. iz Rijeke.

Radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području Mjesnih odbora Škurinje i Drenova dio su gotovo 13,5 milijuna eura (oko 104 milijuna kuna bez poreza na dodanu vrijednost) vrijednog Projekta EBRD, kojim su još o obuhvaćeni radovi na području Mjesnih odbora Srdoči, Gornji Zamet, Grbci, Podmurvice, Pehlin i Brašćine - Pulac u Rijeci te Mjesnom odboru Kastav u Kastvu.

Projektom EBRD obuhvaćena je gradnja i rekonstrukcija ukupno 26 kilometara kanalizacije, gradnja kanalizacijske crpne stanice „Lukovići“ te izvođenje pratećih radova na 13 kilometara vodovodnih ogranaka. Projekt se planira završiti s realizacijom do srpnja 2016. godine, nakon čega će se omogućiti priključenje za oko 740 građevina na sustav javne odvodnje.

Novčana sredstva za realizaciju Projekta osigurana su kreditom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Povrat dugoročnog kredita predviđen je sredstvima Hrvatskih voda i sredstvima iz pripadajućeg dijela naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke i naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Kastva.

Sve informacije o odvijanju prometa za vrijeme izvođenja radova mogu se dobiti na info telefon 051 352 500 (od 07:00 do 15:30 sati).

Dokumenti:

 

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Drenova
  • Škurinje