Socijalni program Grada Rijeke

07.12.2018.

Kreću prijave za podmirenje troškova javnog prijevoza za 2019. godinu

Od ponedjeljka, 10. prosinca 2018. do 11. siječnja 2019. godine, stanovnici Rijeke mogu podnijeti zahtjev za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza za iduću godinu. Zahtjevi se mogu podnositi radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5.

Socijalni program Grada Rijeke

Kao i svake godine, program provodi Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

Prijavitelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke može ostvariti jedan član kućanstva (koji nije u radnom odnosu) koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.
 • Djelomično (50%) podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke može ostvariti jedan član kućanstva (koji nije u radnom odnosu), čiji ukupni prosječni mjesečni prihod u zadnja tri mjeseca iznosi do 2.300 kuna za jednočlano kućanstvo; do 2.900 kuna za dvočlano kućanstvo; do 3.900 kuna za tročlano kućanstvo; do 5.000 kuna za četveročlano kućanstvo; za kućanstva s više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700 kuna.
 • Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u cijelom tarifnom području (od 1. do 4. zone) mogu ostvariti osobe koje nisu u radnom odnosu a imaju određenu vrstu oštećenja organizma (tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje, poremećaji iz autističnog spektra) i uz to imaju teži ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnosti, stradalnici su Domovinskog rata (dijete, udovac/ica i roditelj smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, hrvatski ratni vojni invalid i/ili njegovo dijete, ratni i civilni invalid rata, dijete civilnog invalida, dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata) ili su dobrovoljni darivatelji krvi (muškarci sa 40 i više davanja, žene sa 25 i više davanja krvi).

Također, građani mogu saznati ispunjavaju li uvjete za korištenje ove pomoći putem web aplikacije e-Savjetnik Socijalnog programa Grada Rijeke.

Zahtjev za sve oblike podmirenja troškova javnog prijevoza treba sadržavati:

 • obrazac zahtjeva br. 2 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili putem internetskih stranica Grada Rijeke)
 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva i osobe za koju se traži pomoć (originali na uvid i preslike)
 • OIB svih članova kućanstva osobe za koju se traži pomoć

Za potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke potrebno je priložiti:

 • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od Centra

Za djelomično (50%) podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke potrebno je priložiti:

 • potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca:
  • polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
  • zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili obrazac IP potpisan i ovjeren od odgovorne osobe i ovlaštenog knjigovodstvenog servisa ili platne liste potpisane i ovjerene od odgovorne osobe i ovlaštenog knjigovodstvenog servisa ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • nezaposlen: uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • radno nesposobna odrasla osoba: rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenje CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini i potvrda o zadnjem primitku sredstava ili rješenje CZSS-a Rijeka o doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava i sl.
  • umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
  • kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju
  • samohrani roditelj – izvadak iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)

Za potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u cijelom tarifnom području (od 1. do 4. zone) potrebno je priložiti:

 • potvrda o nezaposlenosti ili radnoj neaktivnosti (nezaposlen – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; kućanice – potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju; umirovljenici do 65. godine – odrezak od mirovine za zadnji mjesec)
 • za stradalnike iz Domovinskog rata – rješenje nadležnog tijela o statusu sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • za osobe s tjelesnim ili intelektualnim oštećenjem koje imaju teži ili teški invaliditet– rješenje nadležnog tijela o postojanju oštećenja
 • za darivatelje – potvrda Gradskog društva Crvenog križa o statusu darivatelja krvi