izdanjem obveznica dobijeno 192.000.000,00 kn.

20.07.2010.

Rijeka prometa d.d. - realizacija ulaganja u prometne projeke u Gradu Rijeci

O B A V I J E S T o realizaciji ulaganja u prometne projekte u Gradu Rijeci modelom financiranja izdavanjem korporativnih amortizirajućih obveznica Rijeka prometa d.d. u iznosu od HRK 192.000.000,00 kuna i vrijednost ulaganja

Rijeka

Rijeka promet d.d. je izdanjem obveznica dobio 192.000.000,00 kn. Prospektom je utvrđena namjena stečenih sredstava. Na ceste se odnosi 120.900.000,00 kn, a na garaže 71.100.000,00 kn.

Namjena navedenog iznosa za financiranje izgradnje cesta i garažnih objekata prikazana je u tablici koja slijedi:

 

Tablica 1.

---------------------------------------------------------------------------
          NAZIV INVESTICIJE                               IZNOS BEZ PDV-a
---------------------------------------------------------------------------
CESTE
---------------------------------------------------------------------------
Gradska sabirna prometnica GSP "233" na Srdočima             23.000.000,00
I-III faza
---------------------------------------------------------------------------
Ulica Ivana Pavla II - II. faza                               4.900.000,00
---------------------------------------------------------------------------
Županijska prometnica ŽC 5025 Rujevica-Marčelji I. etapa:    70.000.000,00
Rujevica-Marinići
---------------------------------------------------------------------------
Tunelski priključci na cestu D-404  I. faza: smjer           23.000.000,00
Rijeka-Pećine
---------------------------------------------------------------------------
CESTE UKUPNO                                                120.900.000,00
---------------------------------------------------------------------------
GARAŽE
---------------------------------------------------------------------------
Garaža "Zagrad B"                                            44.000.000,00
---------------------------------------------------------------------------
Kupovina zemljišta i projektna dokumentacija za garažu       27.000.000,00
"Zapadna žabica"
---------------------------------------------------------------------------
GARAŽE UKUPNO                                                71.100.000,00
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
INVESTICIJE SVEUKUPNO                                       192.000.000,00
---------------------------------------------------------------------------

 

Od trenutka izdavanja obveznica, uslijedile su okolnosti, koje su uzrokovale različito korištenje sredstava iz obveznica u odnosu na namjenu utvrđenu u Tablici 1.

U dijelu cesta posebno se ističe uključenje poreza na dodanu vrijednost u investicije prometnica te povećanje ulaganja u prometnicu Ivana Pavla II.

U dijelu garaža postoji obveza plaćanja nanade za pravo građena za garažu Zagrad B u iznosu od 9.357.000,00 kuna.

Prema stanju investicija izvršena je analiza ugovorenih obveza i obveza koje bi trebalo ugovoriti te je procijenjeno slijedeće ulaganje:

Tablica 2.

---------------------------------------------------------------------------
          NAZIV INVESTICIJE                  OBVEZNICE PO  UKUPNA ULAGANJA
                                              PROSPEKTU       S PDV-om
---------------------------------------------------------------------------
CESTE
---------------------------------------------------------------------------
1. Gradska sabirna prometnica GSP "233"     23.000.000,00    18.500.000,00
   na Srdočima I-III faza
---------------------------------------------------------------------------
2. Ulica Ivana Pavla II. - II. faza          4.900.000,00    14.100.000,00
---------------------------------------------------------------------------
3. Županijska prometnica ŽC 5025 Rujevica-  70.000.000,00    32.877.000,00
   -Marčelji I. etapa: Rujevica - Marinići
---------------------------------------------------------------------------
4. Tunelski priključci na cestu D-404 -     23.000.000,00    29.534.000,00
   I. faza: smjer Rijeka-Pećine
---------------------------------------------------------------------------
   CESTE UKUPNO                            120.900.000,00    95.011.000,00
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
                                                           UKUPNA ULAGANJA
                                                              BEZ PDV-a
---------------------------------------------------------------------------
GARAŽE
---------------------------------------------------------------------------
5. GARAŽA "ZAGRAD B"                        44.000.000,00    21.209.000,00
---------------------------------------------------------------------------
6. Kupovina zemljišta i projektna           27.100.000,00    27.100.000,00
   dokumentacija za garažu "Zapadna
   Žabica"
---------------------------------------------------------------------------
   GARAŽE UKUPNO                            71.100.000,00    48.309.000,00
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
   INVESTICIJE SVEUKUPNO                   192.000.000,00   143.320.000,00
---------------------------------------------------------------------------

 

Pri tome je važno napomenuti da su u cestama realizirani ili su pri kraju realizacije projekti Gradska sabirna prometnica GSP "233" na Srdočima I-III faza i Tunelski priključci na cestu D-404 - I. faza: smjer Rijeka-Pećine.

Županijska prometnica ŽC 5025 Rujevica - Marčelji I. etapa: Rujevica - Marinići dovršena je u potpunosti u 1. fazi, dok je Ulica Ivana Pavla II - II. Faza dovršena u dijelu izvedbe nadvožnjaka iznad pruge.

Od garaža realizirana su predvišena sredstva i za Kupovinu zemljišta i projektna dokumentacija za garažu "Zapadna Žabica" dok su se na Garaži "Zagrad B" ugovorili radovi izrade građevinske jame i pregovara se oko otkupa prava građena radi izgradnje garaže, te su ta sredstva uključena u navedene iznose.

Prema izvršenju i procjeni ulaganja na ceste se može još utrošiti oko 25 milijuna kuna sa pdv-om, a u garažne objekte oko 22 milijuna kuna. Dakle, ukupni iznosi po grupama objekata nisu premašeni.

Od potrebnih aktivnosti, a sve sagledavajući mogućnost daljnjeg nastavka gradnje, izvršena je analiza mogućnosti, u prvom redu s osnova pripremljenosti dokumentacije, brzine moguće gradnje i raspoloživosti sredstava. Prema tom kriteriju prijedlog je da se realizacija navedenih projekata izvrši kako slijedi:

 

CESTE

Gradska sabirna prometnica GSP "233" na Srdočima I-III faza.

Dovršili bi se samo započeti radovi kako bi se izgradila cesta u prvoj i drugoj fazi te se spojila na sustav gradskih ulica. Treća faza se ne bi izvodila niti bi se krenulo u daljnju imovinsko pravnu pripremu.

Ulica Ivana Pavla II - II.Faza dovršila bi se u potpunosti obzirom na dovršenost izgradnje nadvožnjaka iznad pruge, te bi se priključila na gradsku mrežu. Preduvjet je i sanacija tunela Kalvarija gdje bi se na cestu također teretio dio troškova sanacije tunela.

Županijska prometnica ŽC 5025 Rujevica - Marčelji I. etapa: Rujevica - Marinići nastavila bi se sa gradnjom samo u 2. fazi i priključila se na gradsku mrežu, dok bi se za treću fazu našli izvori izvan sredstava obveznica.

Tunelski priključci na cestu D-404 - I. faza: smjer Rijeka-Pećine dovršili bi se u potpunosti. Napominjemo da su u navedenom iznosu uključena i potrebna sredstva Hrvatskih cesta d.o.o., a sve u cilju potpune dovršenosti građevine.

 

GARAŽE

Garaža "Zagrad B" obuhvatila bi plaćanje troška prava građenja, dio troškova sanacije tunela Kalvarija i izgradnju građevne jame. Osigurao bi se i trošak izgranje same garaže ali samo u raspoloživom ukupnom iznosu obveznica, dok bi se ostatak sredstava za potpuni dovršetak osigurao iz drugih izvora.

Kupovina zemljišta i projektna dokumentacija za garažu "Zapadna Žabica" zaključila bi se u realiziranim iznosima.

Prijedlog daljnje realizacije projekata u stvari znači u potpunosti nastavak svih projekata kako je to planirano Prospektom, s time da će se zbog objektivnih razloga, prvenstveno brzine realizacije i pripremljenosti orjektata cesta, iznos koji nedostaje za izgradnju cesta u predviđenom novom režimu gradnje, koristiti iz sredstava namijenjenih izgradnji garaže.

 

Tablica 3.

Vrijednost ulaganja

---------------------------------------------------------------------------
          NAZIV INVESTICIJE                  PLANIRANO PO  IZMJENA ULAGANJA
                                             OBVEZNICAMA    PO OBVEZNICAMA
                                                              S PDV-om
---------------------------------------------------------------------------
CESTE
---------------------------------------------------------------------------
Gradska sabirna prometnica GSP "233"        23.000.000,00    18.500.000,00
Srdoči - I-III. faza
---------------------------------------------------------------------------
Ulica Ivana Pavla II - II. Faza              4.900.000,00    14.100.000,00
---------------------------------------------------------------------------
Županijska prometnica ŽC 5025 Rujevica-     70.000.000,00    67.871.000,00
-Marčelji I. etapa: Rujevica - Marinići
---------------------------------------------------------------------------
Tunelski priključci na cestu D-404 -        23.000.000,00    29.534.000,00
I. faza: smjer Rijeka-Pećine
---------------------------------------------------------------------------
   CESTE UKUPNO                            120.900.000,00   130.005.000,00
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
          NAZIV INVESTICIJE                  PLANIRANO PO  IZMJENA ULAGANJA
                                             OBVEZNICAMA    PO OBVEZNICAMA
                                                              S PDV-om
---------------------------------------------------------------------------
GARAŽE
---------------------------------------------------------------------------
Garaža "Zagrad B"                           44.000.000,00    34.895.000,00
---------------------------------------------------------------------------
Kupovina zemljišta i projektna              27.100.000,00    27.100.000,00
dokumentacija za garažu "Zapadna Žabica"
---------------------------------------------------------------------------
   GARAŽE UKUPNO                            71.100.000,00    61.995.000,00
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
   SVEUKUPNO                               192.000.000,00   192.000.000,00
---------------------------------------------------------------------------

Iz navedenog proizlazi da će realizacijom izmjena kako je navedeno u Tablici 3. doći do promjene iznosa za pojedinačne projekte i grupe projekata, ali se ukupan iznos neće mijenjati. Kod investicija u ceste iznos se povećava za oko 9,1 milijuna kuna ili 7,5%, dok se istovremeno za isti iznos smanjuje ulaganje u garažu Zagrad B, te da će za dovršetak potpune realizacije tog projekta Rijeka promet d.d. osigurati sredstva iz drugih izvora.

 

Direktor:
Gordana Bacinger, dipl. oec.


NAPOMENA O IZVORU:
Rijeka promet d.d.
Fiumara 13, 51000 Rijeka

informacije dioničarima:
tel: + 385 51 352 555
Fax: + 385 51 352 550
e-mail: direktor@rijekapromet.hr
financije.gb@rijekapromet.hr

web izvješća:  www.rijekapromet.hr