www.rijekapromet.hr

09.05.2012.

Rijeka promet d.d. - Sazvana Glavna skupština

Na temelju članka 277. stavka 2., 6. i 9. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09 i 152/11- pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta RIJEKA PROMET dioničkog društva za promet (u nastavku teksta: Društvo), Uprava Društva dana 27. travnja 2012. god., donijela je slijedeću

Rijeka promet d.d.ODLUKU br. 123/12
O SAZIVU GLAVNE SKUPŠTINE

RIJEKA PROMET dioničkog društva za promet, Rijeka, Fiumara br. 13, za 16. svibnja 2012. god. (SRIJEDA) u 10,00 sati, u sjedištu Društva u Rijeci, Fiumara 13/I kat, u uredu Uprave.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

I. Dnevni red:
   1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
      na Glavnoj skupštini,
   2. Prihvaćanje Izvješća Uprave Društva o stanju Društva u 2011.g.,
      u priloženom tekstu,
   3. Prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom
      nadzoru nad poslovanjem Društva u 2011.god., u priloženom
      tekstu,
   4. Prihvaćanje Financijskih izvještaja Društva za 2011. god.,
   5. Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2011.god.,
   6. Odluka o davanju razrješnice Upravi-direktorici Društva za
      2011. god.,
   7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za
      2011. god.,
   8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2012. god.,
   9. Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora
      Društva.

II. Prijedlozi Odluka

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese odluke pod točkama Ad 2, Ad 3, Ad 4, Ad 5, Ad 6, Ad 7 i Ad 9, a Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese odluku pod točkom Ad 8 dnevnog reda.

AD 2) Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2011.
      god., u priloženom tekstu.

AD 3) Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
      nad poslovanjem Društva u 2011.god., u priloženom tekstu.

Ad 4) Prihvaćaju se Financijski izvještaji Društva za 2011. godinu,
      kako slijedi:


                    aktiva    262.009.011,36 Kn
                    pasiva    262.009.011,36 Kn
                    dobit         878.013,73 Kn


Ad 5) Dobit Društva u iznosu od 878.013,73 Kn, raspoređuje se na
      zakonske rezerve u iznosu od 43.900,69 Kn i zadržanu dobit u
      iznosu od 834.113,04 Kn.

Ad 6) Daje se razrješnica Upravi – direktorici Društva za 2011. god.

Ad 7) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za
      2011.god.

Ad 8) Za revizora Društva za 2012..god., imenuje se IRIS NOVA d.o.o
      Rijeka, Fiorella La Guardia br. 13, s kojim će se sklopiti
      Ugovor o obavljanju poslova revizije u Društvu.

Ad 9) Utvrđuje se naknada za rad članova Nadzornog odbora Društva,
      počev od 1. siječnja 2012.god., u iznosu od 1.293,34 kuna
      brutto mjesečno.

III. Upute za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

Na Glavnoj skupštini Društva ima pravo sudjelovati dioničar na čije ime glasi račun dionica kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. i koji je Društvu pisanim putem prijavio namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Prijava se obavlja u sjedištu Društva, Fiumara br. 13/I, 51 000 Rijeka, prvi kat, radnim danom od 7,30 sati do 15,00 sati ili poštom na adresu sjedišta Društva.

Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati i punomoćnik kojem je dioničar izdao punomoć u pisanom obliku. Potpis na punomoći mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika, a ista mora biti dostavljena u Društvo najkasnije prije početka održavanja Glavne skupštine.

Dioničar sam snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednici Glavne skupštine.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisanog člankom 22. stavak 2. Statuta Društva, predsjedavajući Glavne skupštine će odgoditi sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se 30. svibnja 2012. god. (srijeda) u 11,00 sati.

Direktorica
Spomenka Mičetić, dipl.oec.

Napomena o izvoru:
Rijeka promet d.d.
Fiumara 13, 51000 Rijeka
Informacije dioničarima:
Tel:  + 385 51 352 555
Fax: + 385 51 352 550
e-mail: direktor@rijekapromet.hr
        financije.gb@rijekapromet.hr
web izvješća:  www.rijekapromet.hr

Tagovi: