.

21.04.2010.

Rijeka promet d.d. - Odluka Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine

Na temelju članka 277. stavak 2. i stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 20. Statuta RIJEKA PROMET dioničkog društva za promet (u nastavku teksta: Društvo), Uprava Društva dana 13. travnja 2010. god., donijela je slijedeću ODLUKU br. 117/10 O SAZIVU GLAVNE SKUPŠTINE

RIJEKA PROMET dioničkog društva za promet, Rijeka, Fiumara br. 13, za
27. travnja 2010. god. (utorak) u 14,00 sati, u sjedištu Društva u Rijeci,
Fiumara 13/I kat, u uredu Uprave.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

I.  Dnevni red:

    1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na
       Glavnoj skupštini,

    2. Prihvaćanje Izvješća Uprave Društva o stanju Društva u 2009. god.,
       u predloženom tekstu,

    3. Prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru
       vođenja poslova Društva u 2009. god., u predloženom tekstu,

    4. Prihvaćanje Financijskih izvještaja Društva za 2009. god.,

    5. Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2009. god.,

    6. Odluka o davanju razrješnice Upravi - direktoru Društva za
       2009. god.,

    7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2009. god.

    8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2010. god.,

    9. Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva.


II. Prijedlozi Odluka

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese odluke
pod Ad 2, Ad 3, Ad 4, Ad 5, Ad 6, Ad 7 i Ad 9, a Nadzorni odbor Društva
predlaže da Glavna skupština donese odluku pod Ad 8.

Prijedlozi odluka

Ad 2) Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2009. god., u
      predloženom tekstu,

Ad 3) Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja
      poslova Društva u 2009. god., u predloženom tekstu,

Ad 4) Prihvaćaju se Financijski izvještaji Društva za 2009. godinu, kako
      slijedi:

      - Bilanca s aktivom/pasivom u visini od 295.695.681,80 kn
      - Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti nakon oporezivanja u
        iznosu od 896.434,59 kn

Ad 5) Dobit Društva za 2009. god. u iznosu od 896.434,59 kn, raspoređuje se
      na zakonske rezerve u iznosu od 44.821,73 kn i zadržanu dobit u
      iznosu od  851.612,86 kn,

Ad 6) Daje se razrješnica Upravi - direktoru Društva za 2009. god.,

Ad 7) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2009.god.,

Ad 8) Za revizora Društva za 2010. god., imenuje se IRIS NOVA d.o.o Rijeka,
      Fiorella La Guardia br. 13,

Ad 9) Utvrđuje se naknada za rad članova Nadzornog odbora Društva, počevši
      od 1.siječnja 2010. god., u visini od 2.313,00 kuna bruto mjesečno.


III. Upute za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

Na Glavnoj skupštini Društva ima pravo sudjelovati dioničar na čije ime
glasi račun dionica kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. i
koji je Društvu pisanim putem prijavio namjeru sudjelovanja na Glavnoj
skupštini. Prijava se obavlja u sjedištu Društva, Fiumara br. 13/I,
51000 Rijeka, prvi kat, radnim danom od 7,30 sati do 15,00 sati ili poštom
na adresu sjedišta Društva.

Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati i punomoćnik kojem je
dioničar izdao punomoć u pisanom obliku. Ista mora biti dostavljena u
Društvo najkasnije prije početka održavanja Glavne skupštine.

Dioničar sam snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednici
Glavne skupštine.

Materijal za Glavnu skupštinu, koji služi kao podloga za odlučivanje, biti
će dostupan dioničaru na uvid u sjedištu Društva, radnim danom od 10,00 do
13,00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma
propisanog člankom 22. stavak 2. Statuta Društva, predsjedavajući Glavne
skupštine će odgoditi sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom
održat će se 12. svibnja 2010. god. (srijeda) u 12,00 sati.


Direktor
Gordana Bacinger, dipl. oec.

NAPOMENA O IZVORU:
Rijeka promet d.d.
Fiumara 13, 51000 Rijeka
Informacije dioničarima:
Tel:    +385 51 352 555
Fax:    +385 51 352 550
e-mail: direktor@rijekapromet.hr        
        financije.gb@rijekapromet.hr
web:    www.rijekapromet.hr

Tagovi:
Dijelovi grada:
  • Centar