Vi se nalazite: Moja Rijeka Tužibaba Komunalno redarstvo Kontrola stanova i poslovnih prostora

Kontrola stanova i poslovnih prostora

Datum objave: 14.03.2019. 11:04

Odlukom Grada Rijeke komunalnim redarima su dane veće ovlasti između ostalog i da legitimiraju ljude na cesti. Rečeno je da se broj komunalnih redara neće povećavati nego će četiri službenika preijeći u Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom. Navode kako se radi se o četiri komunalna redara koji sada obavljaju poslove kontrole korištenja stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada danih u najam i zakup, te provode deložacije stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada.
Zar do sad nitko nije vršio kontrolu korištenja stanova i poslovnih prostorau vlasništvu Grada? Pouzdano znam, a i Grad je već upozoravan od stane stanara da na adresi Braće Bačić 32 u stanu br.6 živi osoba koja većinu svog vremena provodi u BIH, kao korisnik stana naveden je i sin gospođe koja je stan dobila na korištenja, a on je u vlasništvu / suvlasništvu nekretnine s bivšom suprugom na Viškovu gdje i ima prijavljeno prebivalište, u stanu su se od nedavno prijavile osobe, unuka i preunuka korisnice stana, a odjavile se s adrese na Viškovu, koje na to prema zakonu nemaju pravo jer nisu navedene u ugovoreu.
Zanima nas kako je moguće da stan može koristiti i sin gopođe, odnosno da je naveden kao korisnik stana, kada je u posjeduje kuće sa bivšom suprugom, a prema čl.4 st 1. i 2. Odluke o najmu stanova 54/12 stoji da „On i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja na području Republike Hrvatske. On i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu imali u vlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja stan ili kuću u razdoblju od pet godina prije objavljivanja Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam.„ ? Nadalje kako je moguće da u stanu boravi unuka i preunuka gospođe kad nisu navedene kao korisnici stana?
Iz svega do sada navedenog proizlazi da je gospođa stan koristila i koristi ga i dalje protivno ugovoru o najmu stana te bi joj isti trebao biti oduzet jer se pokušava nekretnine u vlasništvu Grada domoći za protupravnu koristi te bi trebala snositi pravne posljedice za nepoštivanje ugovora.
Na Gradskoj listi postoje 654 osobe koje sa svojim obiteljima čekaju na Gradski stan, gospođa koja živi na spomenutoj adresi zlouporabi sustav i u stan prijavljuje osobe koje nisu navedene u ugovoru.
Zanima me da li će sad komunalni redari češće provjeravati korištenje Gradskih stanova i poslovnih prostora, da li namjeravaju riješit problem ovog stana i na koji način, po kojem kriteriju se dodjeljuju stanovi i zašto se ne kontrolira tko od korisnika stana ima u posjedu nekretninu, a to je jedan od uvjeta za nedobivanje Gradskog stana na korištenje.

Tagovi:

Odgovori

Broj odgovora: 2

 1. gradska-uprava

  prije 30 dana

  Poštovani,
  Odlukom o najmu stanova propisano je da Odjel gradske uprave za komunalni sustav obavlja kontrolu korištenja stana u najmu prema godišnjem planu kontrole, kao i izvanrednu kontrolu korištenja stana u slučaju neplaćanja najamnine ili po dojavi o nekorištenju stana od strane najmoprimca. O obavljenoj kontroli sastavlja se zapisnik, a činjenice utvrđene zapisnikom predstavljaju temelj za otkaz, odnosno raskid ugovora o najmu stana. Najmoprimac obvezan omogućiti kontrolu korištenja stana koja obuhvaća i utvrđivanje stanja održavanosti stana te fotografiranje stana.
  Jednako tako, od strane izvidnika se provode redovne kontrole korištenja poslovnih prostora budući je Odlukom o zakupu poslovnog prostora određeno da zakupnik može koristiti poslovni prostor samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu, jer se u protivnom primjenjuje članak 39 navedene Odluke te otkazuje ugovor o zakupu.
  Od 1. veljače 2019. kontrola korištenja stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke je u nadležnosti Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom putem djelatnika – izvidnika, ranije komunalnih redara. Kako je prethodno navedeno, ovom Odlukom provode se redovne kontrole korištenja stanova u najmu i poslovnih prostora i to prema godišnjem planu kontrole te izvanredne po dojavi ili utvrđenim nepravilnosti, dakle kontrole se redovno provode i tako će biti i nadalje.
  Što se tiče konkretnog upita koji se odnosi na stan na adresi Braće Bačić 32, ističemo da Vam je Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene, u dva navrata, i to dopisom od dana 1. veljače 2019. godine i 25. veljače 2019. godine odgovorila da su se kontrole korištenja konkretnog stana provodile u tri navrata i to 9. ožujka 2015. godine, 18. travnja 2016. godine i 28. siječnja 2019. godine. Ukoliko bi se utvrdile bilo kakve nepravilnosti u korištenju stana, Grad Rijeka će svakako postupiti sukladno svojim odlukama i propisima.
  Vezano za upit po kojem kriteriju se dodjeljuju u najam stanovi u vlasništvu Grada Rijeke, za istaknuti je da se to čini sukladno Odluci o najmu stanova te Zakonu o najmu stanova. Temeljem navedene Odluke stanovi se u pravilu dodjeljuju u najam na temelju Liste prioriteta za davanje stanova u najam te iznimno u situacijama predviđenim člankom 62. Odluke.
  Između ostalog, Odlukom je propisano da pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području grada Rijeke ako:
  - on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja na području Republike Hrvatske,
  - on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu imali u vlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja stan ili kuću u razdoblju od pet godina prije objavljivanja Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam,
  - on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, ne koriste stan u vlasništvu Grada bez valjane pravne osnove,
  - on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan prema odredbama zakona kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo pa i u slučaju da su isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,
  - on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu kupili ili nisu u postupku kupnje stana po Programu društveno poticane stanogradnje,
  - ukupna prosječna mjesečna primanja obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtijeva ostvarena u prethodnoj godini a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način ne prelaze iznose kako slijedi:
  - za samca - 90% posljednjeg objavljenog podatka o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske na dan objavljivanja Javnog poziva (u daljnjem tekstu: prosječna isplaćena plaća);
  - za obitelj sa dva i više člana - 50% prosječne isplaćene plaće po članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu.
  Navedeni uvjeti trebaju biti zadovoljeni kumulativno od strane svih članova obiteljskog domaćinstva navedenih u zahtjevu te je propisano da se članom obiteljskog domaćinstva smatra bračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, pastorci i posvojenici, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom, pod uvjetom da s podnositeljem zahtjeva, odnosno najmoprimcem stanuju.
  Nadalje, Grad Rijeka prilikom sastavljanja Liste prioriteta, kao i prilikom zaključenja, obnove ili prijenosa ugovora o najmu stana provjerava ima li konkretna osoba u vlasništvu ili posjedu nekretninu na području nadležnosti Općinskog suda u Rijeci i to na temelju potvrde Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni Odjel Rijeka kao i na području nadležnosti Područnog ureda za katastar Rijeka na temelju potvrde Državne geodetske uprave, Područni ureda za katastar Rijeka te je najmoprimac dužan dostaviti vlastoručno napisanu i javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu, najmu ili bilo kojem drugom obliku korištenja drugi stan ili kuću na području Republike Hrvatske. Još jednom ponavljamo da gradske službe, pri spoznaji ili sumnji na bilo kakve nepravilnosti ili netočnosti, reagiraju poduzimanjem svih aktivnosti prema Odluci o najmu stanova.
  S poštovanjem, Grad Rijeka.

 2. Pero1234567

  prije 27 dana

  Poštovani,
  Navodite da je Grad Rijeka izvršila kontrolu navedenog stana na dresi Braće Bačić 32 i to 9. ožujka 2015. godine, 18. travnja 2016. godine i 28. siječnja 2019. godine te da ukoliko bi se utvrdile bilo kakve nepravilnosti u korištenju stana, Grad Rijeka će svakako postupiti sukladno svojim odlukama i propisima. Zašto se nije postupilo po propisima kad u Odluci o najmu stanova te Zakonu o najmu stanova stoji da kosisnik nekretnine :
  „- on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja na području Republike Hrvatske,
  - on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu imali u vlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja stan ili kuću u razdoblju od pet godina prije objavljivanja Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam,
  - on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, ne koriste stan u vlasništvu Grada bez valjane pravne osnove,
  - on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan prema odredbama zakona kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo pa i u slučaju da su isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,
  - on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu kupili ili nisu u postupku kupnje stana po Programu društveno poticane stanogradnje,
  - ukupna prosječna mjesečna primanja obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtijeva ostvarena u prethodnoj godini a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način ne prelaze iznose kako slijedi:
  - za samca - 90% posljednjeg objavljenog podatka o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske na dan objavljivanja Javnog poziva (u daljnjem tekstu: prosječna isplaćena plaća);
  - za obitelj sa dva i više člana - 50% prosječne isplaćene plaće po članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu.
  Navedeni uvjeti trebaju biti zadovoljeni kumulativno od strane svih članova obiteljskog domaćinstva navedenih u zahtjevu te je propisano da se članom obiteljskog domaćinstva smatra bračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, pastorci i posvojenici, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom, pod uvjetom da s podnositeljem zahtjeva, odnosno najmoprimcem stanuju.“
  U ovoj predmetnoj nekretnini članovi domačinstva navedeni u zahtjevu su gospođa i njezin sin koji u vlasništvu/suvlasništvi ima nekretninu na području Republike Hrvatske i to od 2010/2011 što znači da je prije potpisivanja ugovora imao nekretninu u vlasništvu/suvlasništvu te su samim time povrijeđena prva 2 stavka iz navedene odluke i zakona. Gospođa koja je u najmu stana u stan ima prijavljivljenu svoju unuku i praunuku koja ima stan kod svojih roditelja jer se nekretnima sastoji od 2 zasebna stana, znači da u stanu žive osobe koje na to nemaju pravo i nisu po prvoj liniji u srodstvu.


  Iz toga svega proizlazi da Grad Rijeka prilikom sastavljanja Liste prioriteta, kao i prilikom zaključenja, obnove ili prijenosa ugovora o najmu stana nije provjerio ima li konkretna osoba u vlasništvu ili posjedu nekretninu na području nadležnosti Općinskog suda u Rijeci i to na temelju potvrde Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni Odjel Rijeka kao i na području nadležnosti Područnog ureda za katastar Rijeka na temelju potvrde Državne geodetske uprave, Područni ureda za katastar Rijeka te je najmoprimac dužan dostaviti vlastoručno napisanu i javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu, najmu ili bilo kojem drugom obliku korištenja drugi stan ili kuću na području Republike Hrvatske odnosno da su gospođa i njezin sin dali lažne izjave i nepotpunu dokumentaciju. Smim time smatram da bi Grad Rjeka trebala detaljnije pregledati dokumentaciju te sama zatražiti od nadležnih institucija podatke ne samo o ovoj nego o još mnogim nekretninama , a ne slijepo vjerovat korisnicima nekretnina.
  Što se tiče poslivnih prostora također smatram da se treba bolje vršit kontrola, a ne da zakupci poslovnih prostora isti daju u podnajam i zarađuju na istom.

  Lp

Odgovarati mogu samo registrirani korisnici. Prijavi se ili otvori korisnički račun.