Objavljen javni poziv

08.09.2017.

Predložite svoj program za sufinanciranje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2018.!

Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke objavio je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2018. godini, koji obuhvaćaju kulturni programe, manifestacije, projekte i poslove za koje se sredstva osiguravaju unutar gradskog proračuna. Rok za podnošenje prijedloga programa je 8. listopada 2017. godine.

rijeka, kultura

Pravo podnošenja prijave na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2018. godini imaju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na područja kulture: ustanove kojima je osnivač Grad Rijeka i ostale ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke osobe.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa s prijedlogom sufinanciranja provode Kulturna vijeća Grada koja imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke. Na temelju stručne ocjene izrađuje se Prijedlog programa javnih potreba u kulturi s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima koji utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću na usvajanje.

Predlagatelji programa obvezni su svoje prijave programa podnijeti isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnica koje se nalaze na internetskim stranicama e-usluga Grada Rijeke. E-prijavnice nije potrebno printati i slati u papirnatom obliku.

Predlagatelji koji svoje programe planiraju organizirati u Hrvatskom kulturnom domu obavezni su priložiti i Obrazac za korištenje Hrvatskog kulturnog doma.

Podsjetimo, putem javnim potreba u kulturi sredstvima proračuna sufinanciraju se: zaštita i očuvanje kulturnih dobara, muzejska djelatnost, knjižnična djelatnost, kazališna djelatnost, glazbena i glazbeno-scenska djelatnost, scenska djelatnost, izložbena djelatnost i likovna umjetnost, filmska djelatnost, knjižna i nakladnička djelatnost i nove medijske kulture.

Više o Pozivu pročitajte na mrežnim stranicama Grada Rijeke.